ખુદ મારાંમાં રહેલાં ઈશ્વરને હું ભુલી ગયો...

ઓ પ્રિયતમ ! ખુદ મારાંમાં રહેલાં ઈશ્વરને હું ભુલી ગયો તો તારામાં મને ઈશ્વર ક્યાંથી દેખાય ?

No comments:

Post a Comment