જો આ પણ તારી યોજનાનો...

જો આ પણ તારી યોજનાનો જ એક ભાગ હોય તો પ્રિયતમ ! મારાં અશ્રુને પણ તેમાં સામેલ કરજે હોંકે !

No comments:

Post a Comment