તારાં સાનિધ્યનીં એક ક્ષણ...

તારાં સાનિધ્યની એક ક્ષણ પણ પળભર મળે જો પ્રિયતમ ! તો તેમાં જ ડૂબી જાઉં...આ જગત આખ્ખાનું સામ્રાજ્ય બાપુ ! તારે જેને આપવું હોય તેને આપ !

No comments:

Post a Comment