તને કેટલો પ્રેમ કરું છું...

તને કેટલો પ્રેમ કરું છું એમ ?
હાડમાં હાડ, ચામમાં ચામ, રક્તમાં રક્ત તો આત્મામાં આત્મા... 
વધુ તો શું કહું ?

No comments:

Post a Comment