એમ ઓતપ્રોત થયાં અમે...

એમ ઓતપ્રોત થયાં અમે...
દ્વૈત તો તમારી નજરોનો દોષ છે !

No comments:

Post a Comment