આખી દુનિયાનો "તું "...

આખી દુનિયાનો "તું " ને મારી દુનિયામાં "હું "
છતાં લોક કહે તેમની દુનિયાનો "તું " !!

No comments:

Post a Comment