વનનાં દાવાનળને આટલો ભયંકર કોણે વિસ્તાર્યો...

વનનાં દાવાનળને આટલો ભયંકર કોણે વિસ્તાર્યો ?
મોટા મોટા વૃક્ષોએ ?
નાં...નાં...વૃક્ષોની નીચે ઊગેલા પેલા તુચ્છ તણખલાઓએ !
એક વૃક્ષની ડાળ પરનું પંખી પાંખો સંકોરી રહ્યું.
તેનો માળો તો તણખલાઓએ જ બનાવ્યો હતો !

No comments:

Post a Comment