"જા , તને જવા દઉં છું !" કહિને પોતાની નીચેથી...

"જા , તને જવા દઉં છું !" કહિને પોતાની નીચેથી પસાર થઈ જવા દેવાની વિરાટ મોજાંને તણખલાએ પરવાનગી આપી !

No comments:

Post a Comment