ઓ પ્રિયતમ ! ધરતી પરનાં રંગોની બિચારાં મેઘધનુષને...

ઓ પ્રિયતમ ! ધરતી પરનાં રંગોની બિચારાં મેઘધનુષને ક્યાં ખબર છે !

No comments:

Post a Comment