લે ! મારું નામ લખી આપ આ કોમળ હથેળીમાં...

લે ! મારું નામ લખી આપ આ કોમળ હથેળીમાં
તારું નામ તો વિધાતાએ ક્યાં નથી લખ્યું ! !

No comments:

Post a Comment