ખારો ખારો દરિયો જો...

ખારો ખારો દરિયો જોને પેટાળમાં રત્નો સંઘરી બેઠો !
રાતી રાતી આંખલડીમાં આમ ક્યાંથી આવીને પેઠો !

No comments:

Post a Comment