ઘૂઘવતા સમુદ્રે નમણાં મોતિઓને જન્મ આપ્યો...

ઘૂઘવતા સમુદ્રે નમણાં મોતિઓને જન્મ આપ્યો. તેનાં અપ્રતિમ સૌંદર્યને નિહાળી ધરતીએ હિરાઓ સર્જ્યા !

No comments:

Post a Comment