રચના 193

આમને હણવા ક્યાંથી સહેલા હોય નાથ ! જેમની મુક્તિ માટે ખુદ તારે આવવું પડ્યું ?

No comments:

Post a Comment