આમ વિટળાઈને અસ્તિત્વ ખોવાની મજા...

આમ વિટળાઈને અસ્તિત્વ ખોવાની મજા જ કંઈ ઓર છે! તેથીજ ઓ પ્રિયતમ! વૃક્ષનો શણગાર વેલીનાં પૂષ્પો છે!

No comments:

Post a Comment