રચના 176

હું તો કેવળ માધ્યમ છું નાથ ! 
માધ્યમને વળી અભરખાં શા ?

No comments:

Post a Comment