મારે કોઈને કશી સાબિતી...

મારે કોઈને કશી સાબિતી નથી આપવી. મને ખબર છે કે તું મારો છે આટલું જ મારે માટે તો બસ છે.

No comments:

Post a Comment