રચના 136

પ્રત્યક્ષ પ્રગટ ને તમે ક્યાં ઓળખો છો ? એટલે તો અમે છાતી ચીરીને દર્શન તમને કરાવ્યાં ! જીવંત સદગુરુ ની આ તે કેવી વિડંબણા ?

No comments:

Post a Comment