અમને આંખો બંધ કરીને જોતાં...

તું તો પ્રગટેલો જ છે ઓ પ્રિયતમ ! અમને આંખો બંધ કરીને જોતાં ક્યાં આવડે છે ? 

No comments:

Post a Comment