મને તો બધું જ મંજૂર છે...

મને તો બધું જ મંજૂર છે...
મોક્ષ પણ ને પુનર્જન્મ પણ ! 
શરત એટલી કે પરિણામે "તું" પ્રાપ્ત થાય ! 

No comments:

Post a Comment