એમ જ નથી શોભતો આ હાર...

એમ જ નથી શોભતો આ હાર તારા ગળામાં ઓ પ્રિયતમ ! એ પૂષ્પો ચૂંટવામાં કંઈક કાંટા સહ્યા છે અમે !

No comments:

Post a Comment