અરે વાહ ! તું હૈયાનું પ્રતિબિંબ...

અરે વાહ ! તું  હૈયાનું પ્રતિબિંબ પાડતો ક્યારથી થઇ ગયો ?

No comments:

Post a Comment