આમ અનંત વહ્યા કરે આ સૂરો...

આમ અનંત વહ્યા કરે આ સૂરો...
ચાલ, મેં બાજી સંભાળી લીધી
હવે તો  પોઢી જા !

No comments:

Post a Comment