લાગે ઠોકરને તુજ યાદ આવી જાય...

લાગે ઠોકરને તુજ યાદ આવી જાય ઓ પ્રિયતમ !
માર્ગનાં પથ્થરો મંજૂર છે મને
 
!

No comments:

Post a Comment