તું તેમને તડકો બનીને દઝાડે છે...

તું તેમને તડકો બનીને દઝાડે છે જેથી જેથી તેઓ વૃક્ષ નીચે છાંયો બનીને ઉભેલા તારી એકદમ નજીક આવતા રહે !

2 comments: