કેટલું શરમાઈ મર્યા અમે...

 
કેટલું શરમાઈ મર્યા અમે !
પ્રણય કંઈ પ્રદર્શનની ચિજ થોડી છે !

No comments:

Post a Comment