સૂર્ય પોતાનાં સહસ્ત્ર કિરણો વડે...

સૂર્ય પોતાનાં સહસ્ત્ર  કિરણો વડે પેલાં તરણાંઓને જગાડે છે... ને હવામાં ઝુલતા ઓ કોમળ ફૂલ ! તારી માટે તો જો તે ઝાકળ બનીને ઝરી રહ્યો છે !

No comments:

Post a Comment