વૃક્ષોને ઝંઝાવાત સામે ધરતી જકડી રાખે છે...

વૃક્ષોને ઝંઝાવાત સામે ધરતી જકડી રાખે છે. વૃક્ષો જીવનભર ધરતીને છાયો આપે છે. આકાશને આંબવાની ઘેલછામાં વૃક્ષો ધરતીને છોડી દેતા નથી !

No comments:

Post a Comment