માળામાં ઈંડા હતા અને વનમાં દવ લાગ્યો...

માળામાં ઈંડા હતા અને વનમાં દવ લાગ્યો. થડ બળ્યું, પર્ણો બળ્યાં, થોડીઘણી શાખાઓ પણ બળી પરંતુ માળો ન જ બળ્યો ! ઈંડામાંથી બચ્ચાઓ થયા, પાંખો ફૂટી... અને એક દિવસ માળો છોડી ઉડી ગયા. પાછા કદી ન જ ફર્યા !

No comments:

Post a Comment