ઓહોહો ! કેટલો ભયાનક અગ્નિ...

"ઓહોહો ! કેટલો ભયાનક અગ્નિ ! કેટલો ભયંકર વિનાશ ! આખરે આનું કારણ શું ?" 
"એક તણખાને અવગણવું !" જ્વાળાઓએ જવાબ આપ્યો !

No comments:

Post a Comment