એતો કોયલની દેન છે...

એતો કોયલની દેન છે... નહિતર આંબાને ક્યાં ટહુકતા આવડતું હતું !

No comments:

Post a Comment