ઓ પ્રિયતમ ! કોયલનો ટહૂકો આંબાની મંજરીઓ માટે હોય છે...

ઓ પ્રિયતમ ! કોયલનો ટહૂકો આંબાની મંજરીઓ માટે હોય છે ; કેરીઓ માટે નહિ !

No comments:

Post a Comment