તું નહાઈ લીધું ઓ પર્ણ...

તું નહાઈ લીધું ઓ પર્ણ ! હવે મને સરી જઈને માટીમાં મળી જવા દે... તારી નીચે ઉગેલા પેલા તરણાઓને મારે પોષણ આપવાનું છે !

No comments:

Post a Comment