હું મૌન બનીને એકાંતમાં શબ્દોનું સંગીત રેલાવું છું...

હું મૌન બનીને એકાંતમાં શબ્દોનું સંગીત રેલાવું છું. જો પેલો સૂરજ ડૂબે છે, સાંભળતા સાંભળતા પ્રભુ એને બચાવી લે !

No comments:

Post a Comment