ઓ કેરી ! તું પાકી ગઈ કે ? તો ખરી પડ હવે…

ઓ કેરી ! તું પાકી ગઈ કે ? તો ખરી પડ હવે…
પાકી કેરીને ડાળ પર રાખવાની ફિતરત આંબાની નથી !

No comments:

Post a Comment