એ તો વિહંગની હતી મજબૂરી...

એ તો વિહંગની હતી મજબૂરી...
પાંખોનેતો નભ આખાને માપવું હતું !
જગતનું કદ તો મારી ઊડાનથી વિસ્તરે છે !

No comments:

Post a Comment