તારે બચી જઈને શું કરવું છે ઓ તુચ્છ તણખલા...

"તારે બચી જઈને શું કરવું છે ઓ તુચ્છ તણખલા ?"
કહિ અગ્નિજ્વાળાઓ તેનાં સુધી આંબવા મથી રહી.
"અરે ! કોઈ પંખી તેનો માળો બનાવવાનું છે !"
કહિ પવન તણખલાને વધુ ઊચે ઊડાવી ગયો !

4 comments:

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
  2. BY MISTAKE POST AGAIN. SO DELETE...

    ReplyDelete
  3. BY MISTAKE POST AGAIN. SO DELETE...

    ReplyDelete