ઓ પ્રિયતમ ! ગુલાબને ક્યારેય કાંટા ચુભતા નથી હોતાં...

ઓ પ્રિયતમ ! ગુલાબને ક્યારેય કાંટા ચુભતા નથી હોતાં !

No comments:

Post a Comment