રે ! મુહોબ્બતની કેવી અનોખી આ રીત છે...

રે ! મુહોબ્બતની કેવી અનોખી આ રીત છે ?
જેણે આપ્યું દર્દ, દર્દીને દવા તે જ આપે છે ! 

No comments:

Post a Comment