ત્યાં નથી ફૂલો, નથી ધૂપ કે નથી લોબાન...

ત્યાં નથી ફૂલો, નથી ધૂપ કે નથી લોબાન...  
તેઓ જ્યાં એકવાર બિરાજ્યા તે સ્થાન જ તિર્થ થઈ ગયું ! છોને એ મારી તુચ્છ ઝૂંપડી જ હોય !

No comments:

Post a Comment