આમ જ ન મહોરી ઊઠે આંબો મંજરીઓથી...

આમ જ ન મહોરી ઊઠે આંબો મંજરીઓથી;
નક્કી કોઈ ટહુકો પાંદડે પાંદડે ફર્યો હશે !

No comments:

Post a Comment