આ તે કેવી વિડંબણા છે ઓ પ્રિયતમ...

આ તે કેવી વિડંબણા છે ઓ પ્રિયતમ ! કે લક્ષ્મીજી સાથે તું આ ઝૂંપડીમાં આવી શકે તેમ નથી... અને આ ઝૂંપડીમાં બેઠેલાં તને લક્ષ્મીપતિ કોણ કહેશે ? 

No comments:

Post a Comment