વૃક્ષને કાપતા કઠિયારાને ક્યાં ખબર છે...

વૃક્ષને કાપતા કઠિયારાને ક્યાં ખબર છે કે વૃક્ષ છેદનની વેદનાથી નહિ; તેનાં પર બંધાયેલા માળાઓને કારણે રડી પડ્યું છે ! 

No comments:

Post a Comment