ગુલાબની સુગંધને એમ જ વહેવા દો...

ગુલાબની સુગંધને એમ જ વહેવા દો...ને કાં તેને ચુંટી લો. પરંતુ જો તેનીં એક પણ પાંદડી ખરશે તો આખું ગુલાબ ખરી પડશે !

No comments:

Post a Comment