તૃણની તારાઓને પામવાની અભિલાશાને પુર્ણ કરવા...


તૃણની તારાઓને પામવાની અભિલાશાને પુર્ણ કરવા ઈશ્વરે પુષ્પો ખિલવ્યાં !

No comments:

Post a Comment