ને જો કદાચ તું મને ગગનની ઊંચાઈ બક્ષે...

ને જો કદાચ તું મને ગગનની ઊંચાઈ બક્ષે તો ઓ પ્રિયતમ !  તું મને પક્ષી બનાવજે, વાદળ નહિ !

No comments:

Post a Comment