એમ ફીણની કુમળાશથી રેતી પર...

એમ ફીણની કુમળાશથી રેતી પર મોજું પ્રસરાવતો દરિયો ! ચટટાનો સાથે અફળાઇ અફળાઇને તો જમાનો ગુજાર્યો છે !

No comments:

Post a Comment