હો મામલો તરસનો તો શું દરિયો કે શું રણ...


હો મામલો તરસનો તો શું દરિયો કે શું રણ !
એકમાં ભર્યું મૃગજળ તો એકમાં ખારું જળ !

No comments:

Post a Comment