છટ્ટ ! આ ક્ષણભંગુર જીવન...

છટ્ટ ! આ ક્ષણભંગુર જીવન ! ખરતાં પર્ણને જોઈને ઊંડા નિસાસા સાથે હું બોલ્યો. પેલી ડાળ પર હમણાં જ કોળેલું પર્ણ મલકી ઊઠ્યું અને તેને જોઈ હું શરમાઈને નીચું જોઈ ગયો

2 comments: