સૌ પોતપોતાનાં મનગમતાં રંગો લઈને ચાલ્યાં.

સૌ પોતપોતાનાં મનગમતાં રંગો લઈને ચાલ્યાં. બસ, આ જ રંગ બહુ ઓછાએ લીધો. ઓ ગોપિઓ ! જગત આખું મનગમતાં રંગોથી છવાઈ રહે તે માટે જ મારાં પ્રિયતમે શ્યામ રંગ સ્વિકાર્યો...ને તમે તેને જ રંગવા ચાલી ?

No comments:

Post a Comment