હવે તો તને સમજાયુંને નાથ...

હવે તો તને સમજાયુંને નાથ ! કે તારી વગર જીવનસંગ્રામ જીતવો સહેલો નથી...  

No comments:

Post a Comment